Get Adobe Flash player

Основната функција на ЈКП„Водовод и канализација“ Прилеп е обезбедување вода за пиење која е здравствено и хигиенски исправна и квалитетно канализирање на отпадните води на начин што претпријатието ќе работи соодветно и одржливо, генерирајќи приход кој е потребен за да се покријат трошоците на инвестирање, раководење и одржување.

 • Снабдување на населението и индустријата со вода за пиење
 • Производство ( набавка на вода) и тековно одржување на објекти
 • Третман на водата за пиење и тековно одржување на објекти
 • Дистрибуција на вода и тековно одржување на објекти
 • Куќни приклучоци
 • Водомерна работилница
 • Инвестиционо одржување објекти
 • Инвестиции (проширување на капацитетите)
 • Канализирање и одведување на одпадни води
 • Одеведување на одпадна вода и тековно одржување на објекти
 • Куќни приклучоци
 • Инвестиционо одржување објекти
 • Инвестиции (проширување на капацитетите)