Get Adobe Flash player

Според Законот за Јавните Претпријатија чл.23а, став 4, за работењето на ЈКП„Водовод и канализација“- Прилеп,

Директорот го објавува: 

     Тримесечен финансиски извештај 01.07-30.09-2018

com/file/d/1rodaan_njowo3whayxsxbzfcdeg1sf2w/view?usp=sharing Тримесечен Финансиски Извештај  


 

 - Независни Ревизорски Извештаи

НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - 2017 

НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - 2016 

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2015   

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2014 

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2013

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2012

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2011

 

 

Финансов сектор:

 

  • Одделение сметководство
  • Одделение наплата
  • Одделение АОП
  • Одделение за човечки ресурси и правни работи