Get Adobe Flash player

 

Набавка на систем за откривање на истекување и опрема за мерење, GIS софтвер за водоснабдување и одведување на отпадни води, вклучувајќи и CCTV камера за инспекција на канализационата мрежа.

 

 

ЈКП„ Водовод и канализација“ – Прилеп има намера да додели договор за набавка на систем за откривање на истекување и опрема за мерење, ГИС- софтвер за водоснабдување и одведување на отпадни води, вклучувајќи и CCTV камера за инспекција на канализационата мрежаво Прилеп, Македонија, со финансиска помош од Inetrreg Balkan Mediterranean програмата 2014-2020 [ЕДФ].
Тендерското досие е достапно  подолу во понатамошниот текст, а
 и исто така ќе биде објавено на веб-страницата на Општина Прилеп: https://www.prilep.gov.mk/

Крајниот рок за доставување на понуди е 28 Јануари 2019 година.a14_declaration_honour_en.doc

c3_summary.doc

c4a_invit_en.doc

c4b_itt_en.doc

c4c_contract_en_lot_1.doc

c4d_specialconditions_en_lot_1.doc

c4e_annexigc_en.pdf

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en_-_Lot_1.docx

c4g_annexivfinoffer_en_Lot_1.doc

c4h_perfguarantee_en.doc

c4i_annexv_workplan_en_-_Lot_1.doc

c4i_prefinanceguarantee_en.doc

c4j_admingrid_en_Lot_1.doc

c4k_evalgrid_en_Lot_1.doc

c4l_tenderform_en.doc

c4n_tenderguarantee_en_Lot_1.doc

c4o1_fif_en.pdf

c4o2_lefind_en.pdf

c4o3_lefcompany_en.pdf
c4o4_lefpublic_en.pdf
c11_provfinalaccept_en.doc
Contract_notice_3.doc

Prior_information_notice_2.doc